Categorieën

Onze visie

Elke katholieke school beschikt over een eigentijds christelijk geïnspireerd pedagogisch project. Een schoolvisie die noodzakelijk is om richting en uitstraling te geven aan de totale schoolwerking.

Het is dan ook logisch dat een scholengemeenschap eveneens geënt wordt op een visie. Algauw werd de link gelegd met de Benedictijnse spiritualiteit. In de Regel van Benedictus vindt men heel wat waardevolle elementen die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze scholengemeenschap.

Er was eens …

Er was eens een man die, samen met een aantal goede vrienden, het land rond trok. Die man kon heel mooie verhalen vertellen … verhalen met een duidelijke boodschap, levenswijsheden die tijd en ruimte overheersen … de mensen luisterden heel graag naar hem … volgden hem. Hij kreeg ook wel eens moeilijke vragen, maar steeds wist die man er een raak antwoord op te geven! Als men hem zo bijvoorbeeld vroeg: ‘Wie ben jij eigenlijk?’ antwoordde hij gewoon: ‘Kom en zie!’

Die man kon ook wel moe zijn … zo zat hij eens tegen een boom te rusten! Mensen kwamen langs met hun kinderen … zij wilden zo graag dat hun kinderen tot bij hem kwamen! Zijn volgelingen hielden hen tegen omdat hij te moe was … Maar die man hoorde als het ware de roep van die kinderen … ook hier sprak hij zo gewone woorden: ‘Laat de kinderen tot mij komen!’

Duidelijke taal!

Er is nu …

Indien elk van ons zich in de eigen opdracht of verantwoordelijkheid geroepen weet en duidelijk leeft met de ingesteldheid: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ en als elk van ons zich optimaal inleeft in de wereld van die kinderen met hun uitnodiging: ‘Kom en zie’, dan hebben wij het juiste engagement om als echte volgeling van die grote man, Jezus, in onze eigen situatie, in onze eigen school, in onze scholengemeenschap, vanuit onze christelijke visie elk uniek kind te begeleiden in haar of zijn groei …

Dit ENGAGEMENT wordt versterkt door acht kerngedachten en de concretisering ervan:

 GROEI :

Wij geloven in de groei van elke leerling, leerkracht en medewerker met zijn talenten, waarop wij steeds proberen een positief antwoord te geven.

 • De leraar/medewerker als begeleider van leer – en ontwikkelingsprocessen
  • Rekening houden met de beginsituatie van de leerlingen en hierop verder bouwen.
  • Haalbare en concrete doelen voorop stellen waardoor het groeiproces wordt gestimuleerd.
  • Leerinhouden selecteren, deze zelf beheersen en op een passende manier overbrengen.
  • Zorgen voor een krachtige leeromgeving waarbij participatie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk wordt.
  • Gericht observeren en evalueren met het oog op eventuele bijsturing, differentiatie of remediëring.
  • Geven van doelgerichte feedback om het leerproces te stimuleren.
 •  De leraar/medewerker als opvoeder
  • Zorgen voor een positief klasklimaat waarbij de groei van elk kind wordt beklemtoond.
  • Succeservaringen bij kinderen beklemtonen.
  • Geloven in de capaciteiten en talenten van ieder kind.
  • Kinderen steeds kansen blijven geven (ook in hun gedrag).
  • Op een positieve manier omgaan met alle kinderen.
 • De leraar/medewerker als innovator en onderzoeker
  • Reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen
  • Werkpunten efficiënt aanpakken door specifieke vormingen te volgen, naslagwerken te raadplegen, collega’s te consulteren, …
  • Geloven in de eigen professionele groei en dit ook realiseren in zichtbare realisaties.

 LUISTERBEREIDHEID :
Aandachtig luisteren en begrijpen vormen het begin van elk groeiproces. Luisteren is immers de andere geven wat een mens soms het meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid.

 • De leraar/medewerker als partner van ouders
  • Echt luisteren naar de ‘zorgen’ van kinderen en hun ouders.
  • Ouders steeds respecteren als partners binnen het groeiproces van de kinderen.
  • Bereid zijn om te communiceren met anderstalige kinderen en hun ouders.
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Openstaan voor tips en adviezen van collega’s (directeurs, zorgcoördinator, mentor, …)
  • Respectvol communiceren met en over elkaar.

TIJD :

We gaan op zoek naar een gezond en haalbaar ritme om te groeien. We proberen de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk in te vullen opdat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

 • De leraar/medewerker als organisator
  • Creëren van een kindgericht dagverloop (kleuter) of een soepel en efficiënt les – en dagverloop (lager) dat past in een korte en langetermijnplanning
  • Werkt planmatig en efficiënt en kan dit ook aantonen.

ORDE :

Orde en regelmaat werken aanstekelijk, dragen bij tot een aangename schoolsfeer en geven zuurstof om te leren.

 • De leraar/medewerker als organisator
  • Bevorderen van een gestructureerd speel – en leerklimaat (kleuter) / werkklimaat (lager)
  • Duidelijke afspraken maken en deze consequent hanteren.
  • Voert administratieve taken correct en stipt uit.
  • Zorgt voor de veiligheid van de leerlingen door een ordelijke klasruimte.
 • De leraar/medewerker als partner van ouders
  • Discreet omgaan met gegevens over leerlingen.
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Binnen het team gemaakte afspraken stipt naleven.

 FLEXIBILITEIT :
Omgaan met verandering en diversiteit biedt kansen in het leven. Een positieve ingesteldheid is hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde.

 • De leraar/medewerker als opvoeder
  • Op een passende en positieve manier omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden.
  • Een positief klasklimaat creëren.
 • De leraar/medewerker als partner van ouders
  • Rekening houden met de diversiteit van ouders en hiermee op een passende manier kunnen omgaan.
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Flexibel kunnen omgaan met eventuele wijzigingen binnen de schoolwerking (vb. als gevolg van een afwezigheid van een collega)

 GASTVRIJHEID :
Onze warme gastvrijheid leidt tot respect voor iedereen. Pas wanneer wijzelf gastvrij zijn kunnen wij onze kinderen opvoeden tot persoonlijkheden die ook openstaan voor iemand die bij hen aanklopt.

 • De leraar/medewerker als opvoeder
  • Kinderen en ouders steeds hartelijk verwelkomen.
  • Zelf het goede voorbeeld geven (beleefdheid, vriendelijkheid, …)
 • De leraar/medewerker als partner van externen
  • Externe onderwijspartners (vb. pedagogisch begeleider, CLB-medewerker, …) steeds hartelijk ontvangen.
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Respectvol omgaan met leden van het schoolteam.

  ZORG :

 • Het is de zorg om kinderen van uit hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen als totale persoon.
 • De zorg is de dynamiek die een school ontwikkelt om kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling, ook optimale groeikansen aan te reiken.
 • Die zorg vraagt van het team overleg en samenwerking onderling en met andere partners.
 • Draag ook zorg voor jezelf, voor een evenwichtig emotioneel welbevinden.
 • De leraar/medewerker als begeleider van leer – en ontwikkelingsprocessen
  • Gericht observeren en evalueren met het oog op het nemen van efficiënte zorgmaatregelen.
  • Deelname aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school (vb. afspraken gelijkekansenbeleid – zorgbeleid)
 • De leraar/medewerker als partner van ouders
  • Communiceren met ouders over de eventuele zorgbehoeften van het betrokken kind: zorginitiatieven, evolutie, gezamenlijke aanpak, samenwerking met externen, …
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Eigen didactische en pedagogische aanpak in het team bespreekbaar stellen (vb. op een MDO)
 • De leraar/medewerker als partner van externen
  • Efficiënt overleggen met externe instanties ter ondersteuning van de zorgwerking (vb. CLB, revalidatiecentra, therapeuten, …)

EIGENTIJDS

 • Onze scholengemeenschap, onze school, onze klas zijn geen eilanden. Samen staan we sterk!
 • Dynamisch en deskundig om de verwachtingen vanuit de maatschappij en overheid doordacht te verwezenlijken.
 • Aandacht voor de vele participanten
 • Onderwijs op maat van het individuele kind.
 • De leraar/medewerker als innovator en onderzoeker
  • Reflecteren over het eigen handelen en dit steeds trachten te verbeteren.
  • Werkpunten efficiënt aanpakken door specifieke vormingen te volgen, naslagwerken te raadplegen, collega’s te consulteren, …
  • Rekening houden met de inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen (vb. nieuwe leerplannen, werkvormen, media, …)
  • Vernieuwingen uitproberen in de klaspraktijk.
 • De leraar/medewerker als lid van een schoolteam
  • Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam
  • Durven participeren aan inhoudelijke gesprekken tijdens personeelsvergaderingen, vormingen, …